Třídění odpadu podruhé

V tomto příspěvku se opět vracíme k ožehavému tématu, jímž je ODPAD a jeho TŘÍDĚNÍ.

Důvody třídění můžeme shrnout do několika bodů:

Tříděný odpad nekončí na skládce – šetří se tak místo v přírodě a v našem okolí.

Směsné odpady většinou už nikdo netřídí a popeláři je vozí rovnou na skládku, v lepším případě do spalovny. Průměrný občan ČR vyprodukuje ročně téměř 200 kg směsného odpadu.

Vytříděný odpad je možné dále využít a ušetřit tak PRIMÁRNÍ SUROVINY, JAKO UHLÍ, DŘEVO, ROPU NEBO RŮZNÉ RUDY.

K výrobě nových věcí se využije vytříděný odpad, takže se nemusí zbytečně plýtvat přírodními zdroji a těžit vzácné suroviny. Recyklací jedné tuny papíru se ušetří 1.1 tuny dřeva.

Recyklací odpadu pomůžeme ušetřit značné množství energie a zároveň pomáháme snižovat množství produkovaného CO2.

Vždy je snazší vyrobit novou věc ze správně vytříděných odpadů než ji vyrábět z primárních surovin. Využitím střepů lze snížit vznik CO2 při výrobě nového skla o více jak 40%.

Tříděním odpadů významně šetříme přírodu.

Jen tříděním papíru se ročně zachrání skoro 2 miliony stromů!

Tím, že třídíme odpady, šetříme i svoje peníze.

Pro někoho je důležitá motivace finanční. Například na směsný odpad po pořádném vytřídění potřebuje menší popelnici. Navíc pro vesnici, kde žijeme, jsou náklady na tříděný odpad nižší než náklady na směsný odpad odvážený na skládku. Tříděním se ušetří peníze, které se dají použít jinde, třeba na stavbu nového hřiště?). Průměrně stojí obce v ČR směsný odpad 18-krát více než odpad vytříděný.

Obec Lešná má smlouvu s odpadovým Centrem Bystřice pod Hostýnem, kam se sváží odpad netříděný, ale lze zde zavážet i objemnější odpad viz odkaz na stránkách obce.

A co tříděný odpad?

Obec Lešná má v každé místní části  umístěny tři kontejnery pro třídění odpadu využitelných složek komunálních odpadů s druhovým rozlišením: papír, plasty, sklo.

Otázkou je, zda je jejich počet v místních částech dostačující. Je prokázáno, že v domácnostech se  produkuje stále více odpadu. Kdo třídí, velice dobře to zná!

Jak správně třídit znázorňuje tabulka třídění odpadu z domácností (zdroj: AVE.cz)

Co nepatří do kontejnerů na sklo?

Zrcadla, keramika, porcelán, autosklo, drátovaná a pokovená skla.

Co nepatří do kontejnerů na plasty?

Znečištěné nádoby nebo obaly (od chemikálií nebo i mastných výrobků), bioplast, celofán, drobná elektronika, linoleum, molitan.

Co nepatří do kontejnerů na papír?

Povoskovaný papír, fotografie, kopírovací papír, znečištěné obaly od stavebních hmot, obaly od vajec či ruličky od toaletního papíru (ty patří do směsného odpadu, neboť jsou vyrobeny z již 7-krát recyklovatelného papíru, který nemá další uplatnění).

Jaké typy odpadu vždy odvážejte do sběrného dvora?

Staré koberce, starou elektroniku (lednice, počítače), baterie, chemikálie, matrace, suť, kovy, autosklo, bakelit, dřevo a dřevotříska, linoleum.

Kam odpad pak putuje?

Svezený tříděný odpad se odváží na třídící linky, kde dochází k dalšímu vytřídění odpadu. Již vytříděný odpad se dále třídí dle kvality nebo např. barvy či dalšího poddruhu odpadu. Následně dochází k jeho lisování a pak materiálovému využití.

V České republice je to společnost AVE, která zajišťuje pravidelný i individuální odvoz tříděného odpadu. Disponuje vlastními třídícími linkami, které tvoří koncové zařízení systému sběru separovaného komunálního odpadu z okolních měst a obcí. Ve Zlínském kraji má pobočku společnost AVE na Vsetíně.

Zákon o odpadech upravuje obecně podmínky, ať už se jedná o podnikatele či nikoliv. Tento zákon ukládá každému, tedy i podnikatelům, obecnou povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a řídit se kritérii jejich likvidace.

Bohužel je smutné, že někteří občané stále odpad netřídí a vytvářejí v přírodě „černé skládky“ anebo třídí nesprávně a v barevných kontejnerech se ocitají „objekty různých materiálů“.

Nebezpečný odpad je takový odpad, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. V naší obci se nebezpečný odpad sváží 2 x ročně nejčastěji v na jaře a na podzim.

Biodpad – kam s ním?

Obec Lešná v minulých letech umožnila občanům pronájem kompostérů.

Vyvstává další otázka – Jsou dostačující?

Bioodpad je organická hmota, která v sobě váže živiny, které můžeme ve formě kompostu navracet zpět do půdy. Tříděním bioodpadu se rovněž snižují náklady na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a přispívá se ke zlepšení životního prostředí.

Mezi bioodpad patří

Tráva a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, zemina z květin, spadané ovoce, podestýlka z chovu drobných zvířat atd.

Mezi bioodpad nepatří

Pleny, odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, sáčky z vysavače a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Na zvážení je otázka, zda kdybychom měli v naší obci kontejnery na bioodpad, byly by tyto naplňovány průběžně a zároveň se tak předcházelo pálení větví, listí, atd. či zaplňování přistavovaných velkých kontejnerů na objemný odpad, které jsou centrálně v místních částech plněny i odpadem ze zahrad?

Děkujeme, že třídíte odpad a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí!

Podrobnější návod na třídění odpadů v Česku lze nalézt na webových stránkách.