Co jsou mokřady a k čemu nám slouží?

Mokřady patří mezi velice významné, ale v současnosti i světově nejohroženější ekosystémy. Podílejí se na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí velkým výparem vody, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou zdrojem potravy.

Význam zmiňování mokřadů je důležitý v době klimatických změn. V neposlední řadě jsou mokřady biotopem specifických společenstev a jinde se nevyskytujících nebo vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů. Z krajiny zmizely a mizí zejména mokřady lokálního významu. Hlavní příčiny úbytku mokřadů jsou přeměna mokřadů na zemědělskou půdu, odvodňování, narovnávání a zahlubování koryt řek, budování vodních nádrží, urbanizace nebo i těžba rašeliny.

Současný stav mokřadů v ČR a jejich biodiverzity je na programu pozornosti výchovy a vzdělávání a šíření povědomí o úloze a fungování mokřadů v krajině. Na území naší obce byl vybudován v rámci projektu Interreg V-A a pohraniční spolupráce ZO 1 ČSOP Valašské Meziříčí a ALCEDO Čadca jeden takový mokřad, který zadržuje vodní erozi a přispívá malým dílem proti vysychání krajiny.

Na území Lešenska se nacházejí nejméně dva objekty, kde by mohly být realizovány další ekologicky významné mokřady. Jeden se nalézá v katastrálním území Lhotka nad Bečvou a druhý v katastrálním území Jasenice (viz fota níže; více fotografií z jmenovaných území naleznete na www.zazdravelesensko.cz).

Program Posílení biodiverzity je součástí Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, je zaměřen na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Program je součástí Operačního programu Životní prostředí a může si zažádat kterákoliv obec/město.

Jestliže máte zájem se blíže seznámit, kde všude v ČR se nalézají mokřady, využijte odkaz v databázi mokřadů ČR, který je na adrese http://mokrady.ochranaprirody.cz/.

Příležitost je cokoli, co přináší šanci změnit okolnosti k lepšímu. Potkáváme hodně příležitostí, převlečených za problémy nebo hodně práce. Nezbývá než si přát, abychom využili jakoukoliv příležitost!